میز نهار خوری پایه گلدانی

توضیحات

میز نهار خوری پایه گلدانی 6، 8 و 10 نفره